Ügyfeleink számára biztosítunk tárhely szolgáltatást.

Tárhely és domain szolgáltatás – Általános Szerződési Feltételek. A tárhely szolgáltatásunkhoz kapcsolód szerződési feltételek.

1. A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma

 • 1.1 A https://webstartconsulting.hu/ (Gyetvai Norbert Egyéni Vállalkozó, Adószám: 66910972-1-23, Továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira Előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: ÁSZF-ben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

2. A szolgáltató jogai és kötelezettségei

 • 2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,5%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások a vis major és az esetleges 3. fél által biztosított szolgáltatások.
 • 2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 15 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
 • 2.3 A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez, kivéve harmadik fél oldali rendszerhez.
 • 2.4 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.
 • 2.6 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az alábbi hét pontban megfogalmazott tiltások megsértése esetén az Előfizető tárhelyét azonnali hatállyal felfüggessze, vagy teljes egészében törölje, és a szerződést rendkívüli felmondással azonnal megszüntesse.
 • 2.6.1 Tilos a tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése, illegális tevékenység elősegítése;
 • 2.6.2 Tilos a tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
 • 2.6.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése (SPAM) valamint más felhasználók zaklatása;
 • 2.6.4 Tilos a tárhelyhez kapcsolódó hozzáférési adatok (cPanel belépési adatok, fájlrendszer hozzáférés nyilvánosságra hozása, mysql jelszavak publikálása stb.) harmadik félnek való kiadása;
 • 2.6.5 Tilos a tárhely adminisztrációs felületéhez, vagy a tárterülethez harmadik félnek hozzáférést adni bármilyen formában (online fájlkezelő, fájl listázó stb.);
 • 2.6.6 Tilos hírlevél rendszeres kiküldése a szolgáltató engedélye nélkül;
 • 2.6.7 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
 • 2.7 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok, beleértve e-mail, ftp stb., elvesztéséből származó károkért. Az Előfizető az adatokat saját felelősségére tárolja a szervereken.
 • 2.8 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.6 pontban leírt eset.
 • 2.9 A szolgáltató jogosult az Előfizető érdekeinek csorbulása nélkül, a szerződés megkötésekor a szolgáltatás paramétereinél nem rosszabb minőségű szolgáltatás ellenében adatait és a szolgáltatás teljesítését harmadik fél részére átadni.

3. Az előfizető jogai és kötelezettségei

 • 3.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
 • 3.2 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.
 • 3.3 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.
 • 3.4.1 Az Előfizető elfogadja és tudomásul veszi, hogy az indokolatlanul vagy a szerverátlagnál nagyobb terhelés, a szerver vagy más felhasználók folyamatos üzemelését befolyásoló tényezők az Előfizetés felmondását eredményezik a Szolgáltató részéről a tárhely díj hátralévő időtartamának visszafizetésével. Ezen okok miatt a Szolgáltató korlátlanul és előzetes jelzés nélkül zárolhatja a honlapot a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében. A szerverátlagnál nagyobb terhelés pontos adatait a Szolgáltatótól kérheti el az adott szerverre vonatkozóan, amennyiben nem biztos abban, hogy honlapját az adott szerveren korlátozás nélkül használhatja.
 • 3.4.2 Előfizető által közvetlenül, vagy weboldala által közvetetten okozott technikai probléma elhárítása esetében a ráfordított idővel arányosan óránként 9900Ft+ÁFA rendszergazdai díjat számítunk fel.
 • 3.4.3 Irányadó maximális használat naponta: Processzor használat: 0.5, Mysql használat: 2.0 Értelmezés: 3.8.1 es pont. A weboldalon feltüntetett csomagok -amennyiben nincs egyéb pontosítás- maximálisan havi egyszáz gigabájt forgalmat biztosítanak.
 • 3.4.4 Előfizető által okozott probléma esetén Előfizető kérheti biztonsági mentés visszaállítását 24 órán belül 5000Ft+áfa rendszergazdai díjért.
 • 3.5 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.
 • 3.6 Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az Előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
 • 3.7 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.
 • 3.8 Az Előfizető elfogadja, hogy
 • 3.8.1 Nem használhatja a rendszer forrásainak több, mint 10% -át 90 másodpercnél tovább. Ezek szerver oldali működésképtelenséget okozhatnak. Ezekbe bele tartoznak a CGI szkriptek, FTP, PHP, HTTP stb.
 • 3.8.2 Nem futtathat bármi féle interaktív real-time chat alkalmazást amelyek szerveroldali erőforrásokat használnak. Távoli erőforrást használó programok teljes körűen használhatóak.
 • 3.8.3 Nem futtathat IRCD vagy daemions típusú alkalmazásokat.
 • 3.8.4 Nem futtathat IRC-vel azonos működéssel rendelkező programot.
 • 3.8.5 Nem futtathat bit torrent alkalmazásokat vagy klienst.
 • 3.8.6 Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben.
 • 3.8.7 Nem futtathat játék szervereket. (pl counter stritke)
 • 3.8.8 Nem futtathat cron-okat fél óránál gyakrabban
 • 3.8.9 PHP include -okra csak így hivatkozhat: “include.php” és nem “http://domainnev.hu/include.php”)
 • 3.8.10 Tilos a Szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása.
 • 3.9 Az Előfizető nem adhatja tovább a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat.
 • 3.10 A szolgáltató vállalja, hogy általános témákban történő ügyfélszolgálati kérdésekben 24, technikai, valamint rendszergazdai témában 72 órán belül reagál.

4. Rendelkezésre állás garancia érvényesítése

 • 4.1 Amennyiben maga a szerver adott hónapon belül több, mint 0,5 % -nál többet nem volt elérhető, a Szolgáltató az adott hónapot teljes mértékben jóváírja, azáltal, hogy erre az időszakra nem számláz, vagy előre kifizetett szolgáltatás esetén a lejárat után + 1 hónapot szolgáltat. 3. fél által használt monitor program riportjai az érvényesítéshez nem használható a szerverek ilyen programokkal való külső kompatibilitása miatt. A rendelkezésre-állás garancia érvényesítéséhez a szolgáltató honlapon megadott e-mail címére kell írni 15 napon belül egy kérést, melyet elbírálva a szolgáltató a biztosított 1 hónapot jóváírhatja.

5. Árváltozás

 • 5.1 A Szolgáltató jogosult módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban köteles tájékoztatni az Előfizetőt a honlapon. Előre kifizetett szolgáltatás díja nem módosítható.

6. ÁSZF változásai

 • 6.1 A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítását, melyet a honlapján köteles közzétenni.

7. A szerződés hatálya

 • 7.1 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Megrendelésben és kifizetés szerint meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.
 • 7.2 Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át.
 • 7.3 Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
 • 7.4 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.
 • 7.5 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.
 • 7.6 A Szolgáltató automatikus lemondásnak veszi azt, amennyiben a Szolgáltatáshoz igénybevett domain nevet másik szolgáltatóhoz az Előfizető átregisztrálja és erről előtte nem értesíti a Szolgáltatót. A felmondás nem mentesíti az Ügyfelet a fizetési kötelezettségek teljesítése alól. A felmondás, az előre fizetett szolgáltatásokat is beleértve, pénzügyi teljesítéssel nem jár a Szolgáltató részéről, de a Szolgáltató rendes esetben csak rendkívüli felmondással élhet. (azaz törvénybe vagy jelen ÁSZF -be ütköző tevékenységet esetén) A Szolgáltató az előre kifizetett Szolgáltatásokat csak úgy mondhatja fel, amennyiben visszafizeti az időben még hátralévő, kifizetett szolgáltatások ellenértékét.

8. Domain regisztráció.

 • 8.1 Előfizető a Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja. (Pl.: .hu esetén: ISZT (www.domain.hu), .org esetén ICANN (www.icann.org stb.)
 • 8.2 Az Előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó Nyilvántartó döntéseit elfogadja. (pl.: nem valós adatok megadása esetén a domain törlési listára és zárolásra kerül)
 • 8.3.1 Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben a .hu regisztráláshoz nem biztosít aláírt, hiteles dokumentumot a Szolgáltató részére megbízást ad a domain a Szolgáltató nevére történő bejegyzésére a gyorsabb beregisztrálás érdekébe, de ezzel együtt természetesen a Szolgáltató kötelezi magát az Előfizető jelzése alapján a domain névről történő lemondó nyilatkozatot megtenni és azt elküldeni az Előfizető részére. Amennyiben az előzetes várakozás időtartama alatt az Előfizető hivatalos domain igénylőlapot nyújt be (pl a Szolgáltató oldaláról letöltve) a Szolgáltató a domain bejegyzését leállítja és azt az Igénylő nevére újraindítja.
  A Szolgáltató minden tőle elvárhatót meg tesz a domain minél hamarabb történő bejegyzésért, de ennek elmaradásáért nem vonható felelősségre. Ezért amennyiben az Előfizető regisztrációs dokumentumokat nem biztosít, jelezheti, hogy enélkül indítsák a domainját.
 • 8.3.2 Előfizető felszólíthatja a Szolgáltatót a domain bejegyzésére, bármikor, amikor annak indítása nem történt meg és a fizetési és dokumentum beadási kötelezettségnek az Előfizető már eleget tett.
 • 8.4 A Szolgáltató felé az Előfizetőnek kötelező jelezni, ha a domain regisztrációs papírokat a Szolgáltató felé továbbította, viszont annak regisztrációja nem történt meg vagy nem kezdődött el két munkanapon belül.

9. Egyebek

 • 9.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
 • 9.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

10. Vis major

 • 10.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hackertámadások, jogosulatlan hozzáférések stb.
 • 10.2 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 • 10.3 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.