Álltalános Szerződési Feltételek

szolgáltatás igénybevételéhez (egyedi megrendeléshez)

Mely létrejön egyrészről

A weboldalunkon, e-mailben vagy telefonon érkező megkereséseket vagy feladatokat, kéréseket küldő ügyfél
mint Megrendelő – a továbbiakban, mint Megrendelő –
És az ő kapcsolattartói (továbbiakban Kapcsolattartó)

másrészről Gyetvai Norbert E.V.

székhely: 6328 Dunapataj, Gábor Áron utca 37.
nyilvántartási száma: 40776294
adószám: 66910972–2–23
bankszámlaszám: Erste 11600006 – 000000 – 82178222
képviseli: Gyetvai Norbert,
mint szolgáltató – a továbbiakban, mint Szolgáltató

a továbbiakban közösen együtt, mint Felek – között a fennálló szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek mentén létrejövő és a szerződés hatálya alá tartozó egyedi megrendelésekhez, meg-keresésekhez és megbízásokhoz.

I. Általános rendelkezések

I)1. A szerződés célja és tárgya

Jelen Általános Szerződési Feltételek célja a Szolgáltató és Megrendelő között kölcsönös és eredményes együttműködés kialakítása, illetve a tartós együtt-működés kereteinek meghatározása az egyedi árajánlatban majd az arra hivatkozó megrendelésben részletesen meghatározott projekt vagy megrendelés kivitelezése során, az ott meghatározott határidőkkel. Megrendelésnek tekinthető minden olyan írásos megbízás, kérés is melynek szövegezésében a „megrendelem” szó nem szerepel, vagy annak szinonimája esetleg azzal egyenértékű szó szerepel.

Az általános szerződési feltételek a jogviszony időtartama alatt tett kölcsönösen egyeztetett egyedi megrendelésekkel és elfogadott árajánlatokkal együttesen a Felek között létrejött szolgáltatási szerződésnek minősülnek, annak elválaszt-hatatlan részét képezik.

I).1.1 A Szolgáltató kijelenti, hogy e tevékenységek ellátásához szükséges szakmai-, technikai-, pénzügyi-, személyi-és adminisztratív feltételekkel rendelkezik.

I).1.2 A Szolgáltató jelen általános szerződési feltételekben és az elfogadott árajánlatokban, jóváhagyott egyedi megrendelésekben rögzített tartalommal látja el tevékenységét a Megrendelő igényei szerint. Saját eszközeivel, saját időbeosztása alapján, saját székhelyén vagy telephelyén.

I)2. Az egyedi megrendelés – ajánlattétel, ajánlat elfogadás

I)2.1 A Megrendelő a szolgáltatási keretszerződés hatálya alatt bármikor jogosult egyedi megrendelést e-mailben megküldeni, ajánlatot kérni a szolgáltatótól, illetve írásban, vagy írásbeli megerősítéssel ajánlatot kérni. Külön igény alapján a szolgáltató megrendelést segítő formanyomtatványt bocsát a Megrendelő rendelkezésére.

I)2.2 A Szolgáltató a megrendelés, feladatleírás, kérés kézhezvétele után – szükség szerinti személyes konzultációt és / vagy részletes igényfelmérést, munkaidő- és költségkalkulációt követően – küldi meg tételes árajánlatát a Megrendelő részére, illetve a Megrendelő által tett ajánlat elfogadását visszaigazolja.

Az ajánlati kötöttség – az ajánlat eltérő rendelkezése hiányában – 30 napig, legkésőbb azonban a Szolgáltató által közzétett általános munkaóra díjszabás változásáig áll fenn.

I)2.3 Az egyedi megrendelés az ajánlat “ajánlati kötöttség” időtartama alatti e-mail levelezésen keresztül közölt, vagy egyéb írásbeli módon történő elfogadásával minősül kölcsönösen jóváhagyottnak.

Az egyedi megrendelés teljesítésére nyitva álló határidők kezdő időpontja – az ajánlat eltérő rendelkezése hiányában – a visszaigazolás kézhezvételének napját követő munkanap. E szerződés alkalmazásában átvételi elismervény hiányában 72 munkaóra elteltével kézbesítettnek minősül a szabályszerű módon elektronikus úton írásban (e-mail-en) megküldött visszaigazolás is.

I)3. Díjfizetés

I)3.1 A Szolgáltató tevékenységét az egyedi árajánlatban vagy a megrendelésben meghatározott és kölcsönösen elfogadott díj ellenében látja el. A Felek e díjfizetés módjaként megállapodhatnak

   • havidíjas óraelszámolásban,
   • projektdíjban,
   • vagy havi átalánydíjban
   • a jelen pontban foglaltaknak megfelelően.

I)3.2 A Felek eltérő megállapodása hiányában a díj megfizetése havi óraelszámolással történik az előzetesen egyeztetett és tényleges munkavégzéssel korrigált munkaórák (a megkezdett, nem egész munkaórák elszámolása 15 perces idő egységekben történik) – azaz a munkaerő (szakértők) munkaóra számának és óradíjtáblázatban szereplő óradíjak szorzata – alapján.

I)3.3 A munkadíj számlázása akként történik, hogy a Szolgáltató a havi feladatok , vagy az eseti feladatok elvégzése után Teljesítési Igazolást állít ki melyet e-mailen keresztül megküld a megrendelőnek. A teljesítési igazolás aláírás nélkül is érvényes. A Megrendelő képviselője a hónap utolsó munkanapján (vagy a következő hónap első hetében) kiállított Teljesítési Igazolást véleményezés után elfogadja, illetve azt a kézhezvételt követő 1 munkanapon belül nem vitatja, amely alapján szolgáltató jogosult a havi munkadíj számlázására a tárgyhónapot követő első munkanapokon, vagy a Teljesítési Igazolás kiállítását követő munkanapon.

I)3.4 A Megrendelő – a Felek kifejezett erre irányuló eltérő megállapodása esetén – a Szolgáltató tevékenységéért megrendelőlapon vagy árajánlatban meghatározott összegű szolgáltatási díjat fizet, azzal, hogy

   • amennyiben a Szolgáltató projektdíjat határoz meg, a Felek az egyedi megrendelőlapon vagy elfogadott árajánlatban határozzák meg a projektdíj összegét, a fizetés módját, előlegezését, ütemezését, annak feltételeit és esedékességét.
   • az egyedi megrendelőlapon a Felek havi átalánydíjat is meghatározhatnak, amely a megállapodásban meghatározott határozott idő alatt áll fenn. Az átalánydíj eltérő megállapodás hiányában utólag, a hónap első napján számla ellenében esedékes. Az átalánydíj nem foglalja magában a jelen szerződési feltételekben foglalt tevékenységek végzésétől eltérő, a termék létrejöttéhez szükséges további kiadásokat.

Amennyiben a projektdíj vagy átalánydíj meghatározott munkaóra vagy munka-mennyiség vonatkozásában került megállapításra, az ezt meghaladó rész vonatkozásában a Szolgáltató az általános óra-elszámolásos munkaóra díjtételek szerint jogosult díjigényét érvényesíteni, és arról számlát kiállítani.

I)3.4. A Szolgáltató díja – eltérő megállapodás hiányában – az egyedi megrendelés keretei között tartalmazza

   • az elfogadott árajánlat szerinti grafikai, programozási, tanácsadási munkálatok valamennyi (rezsi)költségét,
   • az elfogadott árajánlat szerinti indokolt konzultáció tervezett óradíját és költségét (ideértve az igény-felmérés, és a szerződés szerint egyeztetett időpontban történő átadás indokolt költségét).

A Szolgáltató díja – eltérő megállapodás hiányában – nem foglalja magában

   • a megrendelés kereteit meghaladóan végzett tevékenység díját és költségét,
   • a termék kivitelezés anyag- és gyártási költségét (például nyomdai költséget),
   • a kívülálló harmadik személyek részére fizetendő járulékos díjakat, költségeket (például domain regisztráció díja)

amelyet a Megrendelő előlegez és visel, vagy közvetlenül fizet meg a harmadik személy részére. A Szolgáltató ezen költségek viselésének elmaradásából fakadó esetleges károkért nem felel.

I)3.6. A Megrendelő a számla kiállításától számított a számlán szereplő határidőn belül köteles annak összegét megfizetni a számlákon szereplő bankszámlájára banki átutalással, vagy kézpénzfizetési számla esetén teljesítéskor.

I)3.7. A Szolgáltató vagy a Megrendelő késedelmes teljesítésre vonatkozóan az alábbiak előírások vonatkoznak:

I)3.7.1 A Szolgáltató részéről – amennyiben a megrendelés határidős fejlesztésre vagy egyéb termék-kivitelezésre irányul – annak felróható késedelmes átadása esetén a Felek minden késedelmi napra, a teljes havi, vagy projektdíj esetén a teljes összeg egy hónapra vetített munkadíjának 1 %-a összegű késedelmi kötbért állapítanak meg. A kötbér mértéke legfeljebb a teljes havi fejlesztés vagy termék-kivitelezés költségének 20%-a lehet. A Megrendelő a szolgáltatónak fizetendő díj összegéből a Szolgáltató által fizetendő késedelmi kötbér összegét levonhatja.

A Szolgáltató késedelmi kötbérfizetésre irányuló kötelezettsége akkor következik be, ha

    • a Szolgáltató – neki felróható okból – határidőre nem készíti el a meghatározott feladatot, és/vagy
    • a Felek által meghatározásra kerülő időpontra nem adja át a megrendelőnek a terméket, illetve a fejlesztés hibátlan működéséhez szükséges mindazon grafikai tervet, adatállományt, információt, eszközt, ami annak működéséhez szükséges.

Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a teljes késedelem idejére a Ptk. mindenkori hatályos rendelkezéseiben szabályozott késedelmi kamat megfizetésére köteles.

A Szolgáltató egyidejűleg kártalanítás nélkül jogosult az át nem adott termék, fejlesztés visszatartására, valamint a további szolgáltatás felfüggesztésére, azzal, hogy a visszatartás vagy felfüggesztés az idő közben esedékessé váló szolgáltatási díj vagy rendelkezésre állási átalányként meghatározott díj megfizetése alól nem mentesíti a megrendelőt.

I)3.8 A Megrendelő bárminemű szerződésmódosítási díj vagy egyéb költség felszámítása nélkül jogosult előtörlesztésre.

I)3.9 A Szolgáltató által felszámított óradíj mértéke a Szolgáltató által honlapján közzétett vagy egyéb módon előzetesen írásban közölt mindenkori óradíjnak felel meg, amely jelenleg

   • projektmenedzsment, szaktanácsadás esetén 12 000,- Ft. /óra + ÁFA
   • weboldal fejlesztés, egyedi szoftver fejlesztés esetén 12 000 Ft/óra + ÁFA
   • grafikai tervezés, on-line marketing tevékenység esetén 12 000,- Ft. /óra + ÁFA

I)3.10 Amennyiben annak technikai feltételei fennállnak, a Szolgáltató jogosult a mindenkor hatályos adójogszabályoknak és könyvvitelei előírásoknak megfelelő számlát elektronikus úton is kibocsátani.

I)4. Feladategyeztetés és munkavégzés

I)4.1. Figyelemmel a Szolgáltató által végzett speciális kreatív, egyedi kivitelezést igénylő tevékenységére, valamint a munkafolyamat elvégzése során konkretizált megrendelésre, a Megrendelő folyamatos – többségében szubjektív – döntést igénylő közreműködésére, az érdemi szerződésmódosításnak nem minősülő részfeladatok ellátásának részletes rendjét a Felek részletesen szabályozzák az alábbiak szerint.

A részfeladatok során hozott megrendelői döntések az eredeti megrendelés pontosításának, konkretizálásának minősülnek, amennyiben olyan eljárási cselekményt eredményeznek, amely az eredeti ajánlat keretei között – az annak alapját képező teljesítéshez szükséges munkaigény felmérésre figyelemmel – kerül foganatosításra. Ilyen különösen a Szolgáltató által felkínált – munkamennyiségét tekintve – egyenértékű alternatívák közüli döntés, amennyiben az alternatíva nem jelent módosítási javaslatot.

Az egyedi megrendelés pontosítása nem jelenti az eredetileg megállapított és elfogadott szolgáltatási díj módosítását.

I)4.2. A munkavégzéshez szükséges összes alap adatot, információt a Megrendelő (vagy a Kapcsolattartója) biztosítja. A felmerülő – érdemi módosítást nem igénylő – részfeladatok a Megrendelő vagy annak Kapcsolattartójának meghatározása alapján zajlanak. A kért feladatokat a Megrendelő vagy a Kapcsolattartója a felmerülés időpontjában folyamatosan továbbítja a Szolgáltató számára.

I)4.3. A felmerülő feladatok bejelentésére a Megrendelő vagy a Kapcsolattartója alapvetően a Szolgáltató e-mail címét használja.

I)4.4. A felmerülés időpontjában a Megrendelő vagy a Kapcsolattartója által kért feladatok alapján a Felek előre egyeztetnek az elvégzendő feladatok mennyiségéről és a munkavégzés várható időtartamáról. A személyes konzultációk között alapvetően a Szolgáltató e-mail címén keresztül elektronikus levelezés valamint telefonos, vagy bármilyen más online-meeting szolgáltatáson keresztüli konzultációk útján folyik. Egy feladat akkor tekinthető elvégzettnek, ha a Megrendelő vagy a Kapcsolattartója ellenőrizte és írásban visszaigazolta azt, illetve ha 2 munkanapon belül minőségi kifogással nem élnek.

I)4.5. A Szolgáltató tevékenységét a Megrendelő igényeinek felmérését követően, a megrendelői állásfoglalást igénylő kérdésekben a Megrendelő utasításai és döntése szerint látja el. Azonban a Megrendelő szakmai standardok szerint nyilvánvalóan szakszerűtlen vagy rendeltetésszerű működést ellehetetlenítő utasítása végre-hajtását – amennyiben azt a Megrendelő indokolt írásbeli tájékoztatás vagy szakvélemény ellenére is fenntartja – kártalanítás nélkül jogosult megtagadni szakmai jó hírének védelme érdekében.

I)4.6. Amennyiben a Megrendelő részéről valamilyen állásfoglalás szükséges, úgy a Megrendelő a Szolgáltató ez irányú írásbeli felhívásától számított munkanapokon 36 órán belül (azzal, hogy a szabadnap, munkaszüneti nap nem számít bele a határidő számításába), de lehetőség szerint minél előbb köteles információt szolgáltatni. Ha az adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb vagy rövidebb idő szükséges, úgy a Felek ettől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Amennyiben a Megrendelő késedelmesen teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségét, abban az esetben a teljesítési határidő a Megrendelő késedelmének időtartamával meghosszabbodik.

I)4.7. Szolgáltató az előre egyeztetett ütemezésnek megfelelő teljesítési időpontok alkalmával az elvégzett munka eredményét átadja a megrendelőnek, melynek tényét és időpontját levelezésben vagy Munkaóra összesítőben, esetleg Teljesítési Igazolásban rögzítik. Az átadást követően a Megrendelő 48 órán belül (azzal, hogy a szabadnap, munkaszüneti nap nem számít bele a határidő számításába), de lehetőség szerint minél előbb jelzi, hogy a teljesítést elfogadja vagy mennyiségi és/vagy minőségi kifogással él. A Megrendelő mennyiségi és/vagy minőségi kifogását a Szolgáltató e-mail címén keresztül elektronikus levelezés útján is jelezheti.

Amennyiben a Megrendelő az átadást követő 48 órában nem él minőségi és/vagy mennyiségi kifogással az elvégzett munkát illetően, úgy a munka teljesítettnek minősül és a Szolgáltató élhet számlázási jogával. Az automatikus teljesítés tényét a Szolgáltató jelzi a Megrendelő felé. Amennyiben a Megrendelő 48 órán belül minőségi és /vagy mennyiségi kifogását jelzi a Szolgáltató felé, úgy a Szolgáltató  előre jelzett időn belül megkezdi a jelzett hibák elhárítását. A jelezett hibák kijavítása után a szolgáltató újabb Elektronikus Levelezésben (e-mail) vagy Munkaóra összesítőben esetleg Teljesítési Igazolásban értesíti a megrendelőt.

I)4.8. A munkavégzéshez szükséges informatikai eszközöket, valamint az irodahelységet a Szolgáltató biztosítja.

I)4.9. Amennyiben a feladat jellegéből kifolyólag, vagy a határidőben történő teljesítés érdekében a Megrendelő jóváhagyásával alvállalkozót, teljesítési segédet vagy más érdekkörében eljáró személyt von be a teljesítésbe, azok tevékenységéért sajátjaként felel, és köteles különösen a titokvédelmi előírásokat betartatni.

I)5. Felelősség, szavatosság, jótállás és Vis Major események

I)5.2. 1. A Szolgáltató – a jelen fejezetben foglalt kivételekkel – a magyar jog szabályai szerint felel minden, az egyedi megrendelés tárgyával összefüggésben általa felróhatóan okozott kárért, függetlenül attól, hogy az a megrendelőnél, vagy más harmadik személynél merül fel.

I)5.3. A Szolgáltató nem felel az egyedi megrendelés teljesítésének elmaradásáért, illetve hiányosságaiért, amennyiben az a Megrendelő által nem, vagy hiányosan közölt vagy kitöltött adatok, információk, utasítások következménye. Ilyennek minősül a Megrendelő adataiban bekövetkezett változások bejelentésének elmulasztásából fakadó károkért való felelősség megítélése is.

I)5.4. A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok, információk, nyilatkozatok valóságtartalmának, pontosságának, helyt állóságának vizsgálatára nem jogosult és nem köteles. A köztudomásúan valótlan, vagy nyilvánvalóan jogellenes utasítások teljesítésének esetét kivéve, mentesül a felelősség alól a szerződésszerű teljesítéssel, vagy az egyedi megrendelés tárgyának a Megrendelő általi jogellenes felhasználásával harmadik személynek okozott károkért.

I)5.A Szolgáltató tájékoztatja a megrendelőt, hogy jelen jogviszonnyal kapcsolatos esetleges kifogásait a Szolgáltató e-mail címén közvetlenül, vagy személyesen a Szolgáltató weboldalán feltüntetett telephelyén, vagy elektronikusan a megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti. A Szolgáltató tájékoztatja a megrendelőt továbbá, hogy szavatossági igényét hibás teljesítés esetén a Ptk. ide vonatkozó §-aiban foglaltaknak megfelelően érvényesítheti.

I)5.5. Az elkészült webfejlesztés, egyéb szoftverek rendeltetésszerű használat melletti működésére a Szolgáltató az ajánlatban meghatározott időtartamra garanciát vállal, amelynek értelmében az oldalak, szoftverek működésében esetlegesen felmerülő hibák javítását térítésmentesen elvégzi. A hibajavítás – általános esetekben – a hiba bejelentését követően a Szolgáltató kapcsolattartójával történő megegyezés szerint történik. Nem minősül garanciális javításnak, amennyiben az egyedi megrendelés módosítása; a termék, szoftver korszerűsítése, ha a hiba nem rendeltetés szerű használatból ered, vagy a feleken kívülálló technikai fejlődés, trend folytán válik szükségessé a javítás, fejlesztés.

A Megrendelő hibabejelentést munkanapokon 9-17 óráig elsődlegesen a e-mail címén keresztül vagy a kapcsolattartónak telefonon tehet. A munkaidőn kívül érkező hibabejelentést a következő munkanap első órájában érkezett bejelentés-nek kell tekinteni. Ettől eltérő hiba bejelentési lehetőség bizonyos szolgáltatások megrendelése esetén lehetséges. Munkaidőn kívüli, vagy egyedi határidők szerinti hibajavításra SLA megállapodás keretében rögzített feltételekkel van lehetőség.

Figyelemmel arra, hogy az elkészült webfejlesztés, egyéb szoftverek működéséhez a meglévő domain név mellett megfelelő webtárhelyre vagy szerverre van szükség, ahová a web alkalmazás feltöltésre kerül, az ezek hiányosságaiból fakadó hibákért és a Megrendelő érdekkörében felmerült technikai hiányosságokból fakadó károkért a Szolgáltató felelősségét kizárja.

I)5.6. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. Amennyiben a Megrendelő vagy annak megbízottja/kapcsolattartója vagy alkalmazottja az elkészült webes felületeket, alkalmazásokat, egyéb szoftvereket saját hatáskörében részben vagy egészben módosítja vagy megváltoztatja, abban az esetben a Szolgáltató minden további szavatossági, jótállási kötelezettsége megszűnik.

I)5.7. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a Felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, azzal, hogy a teljesített szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése alól e körülmény nem mentesíti a feleket. Vis Major esemény bekövetkezte esetén az érintett fél köteles a másik felet írásban értesíteni.

I)6. Tulajdonjog

I)6.1. Külön díjazás ellenében a Szolgáltató által az egyedi megrendelés során, annak érdekében létrehozott eredmények összességének (pl.: termékek, grafikai tervek, egyéb tervek és dokumentációk, egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok) tulajdonjoga a Szolgáltató különdíjának megfizetésével egyidejűleg átszáll a Megrendelőre. Eltérő megállapodás hiányában ezen időponttól illeti meg a megrendelőt a használat joga is, azzal, hogy a használat joga egyes programozási részegységek és sablonok (például keretrendszer motorok, logikák, stb.) tekintetében nem kizárólagos. Ezen időpontig a Szolgáltató minden esetben tulajdonjog fenntartással él, és ebben az időpontban mond le mindennemű tulajdonjogról az átadott termékek, grafikai elemek, dokumentációk, tervek, tartalmakat illetően, amennyiben azok a Megrendelő megrendelésére készültek.

I)6.2. A Szolgáltató nem kötelezhető a szolgáltatási díj maradéktalan, határidőre történt megfizetését megelőzően a Szolgáltató saját szellemi alkotását képező grafikai munkák és általa készített programok szerkeszthető háttér- és munkaanyagának (színkódok, forráskódok, adatbázisok stb.), hozzáférési adatainak átadására, amelyek tekintetében ezen időpontig tulajdonjog-fenntartással él.

I)6.3. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató tevékenységének eredményeként szerzői jogvédelem alatt álló egyedi szellemi alkotás jön létre. A Megrendelő – eltérő megállapodás hiányában – köteles a szolgáltatói teljesítést követően is erre figyelemmel eljárni, és felel minden e jog sérelmére, kijátszására, vagy korlátozására irányuló tevékenységéért, vagy azt megvalósító mulasztásáért. Ezen rendelkezést alkalmazni kell a Megrendelő munkavállalóira, szolgáltatóira, vagy az érdekkörében álló harmadik személyekre is.

I)6.4. Eltérő megállapodás hiányában, amennyiben az egyedi megrendelés kiterjed nem a Szolgáltató tulajdonában álló szoftveren vagy más terméken történő módosítására és fejlesztésére is, az eredeti termék és a Szolgáltató általi fejlesztés tulajdonjoga egymástól elválik, és az eredeti szoftver tulajdonjoga a megrendelőt illeti.

I)6.6. A Szolgáltató külön megállapodás alapján vállalja, hogy a kezelésében lévő, Megrendelő számára átadott fejlesztésekről szakmai és felhasználói kézikönyvet készít a Megrendelő külön kérésére és külön díjazás ellenében.

I)7. Kapcsolattartás

I)7.1. A megrendelés teljesítése során a Felek részéről az általuk kapcsolattartásra kijelölt személyek, mint projektfelelősök személyesen kötelesek eljárni.

Halasztást nem tűrő ügyben a projektfelelős akadályoztatása esetén, vagy speciális szakterületet érintő esetben a Felek képviselőinek jóváhagyásával eseti jelleggel az állandó kapcsolattartón felül más személy is eljárhat.

I)7.3. A Felek közötti érdemi joghatás kiváltására alkalmas kommunikáció módja elsődlegesen a Szolgáltató e-mail címének használata, ennek hiányában pedig más írásbeli forma. A Felek írásbeli formaként kifejezetten elfogadják az írásbeli elektronikus úton tett (e-mail) közléseket is.

I)7.4. A joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozatok a másik féllel való írásbeli közléssel hatályosulnak.

Szabályszerűen közöltnek tekinthető az ajánlott küldeményként postára adott könyvelt küldemény, amennyiben a címzett az átvételt megtagadta a megtagadás napján, vagy a második sikertelen kézbesítés megkísérlését követő 5. munka-napon, amennyiben „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladónak. Ugyancsak közöltnek tekinthető az írásbeli elektronikus úton – e-mailen, telefaxon, vagy más hasonló módon – elküldött nyilatkozat az olvasási visszaigazolásban feltüntetett időpontban, olvasási visszaigazolás hiányában legkésőbb a megküldéstől számított 48 munkaóra elteltével (kézbesítési vélelem).

I)8. Az egyedi megrendelés és a keretszerződés módosítása

I)8.1. Az egyedi megrendelés módosítása

I)8.1.1. A Felek bármikor jogosultak az egyedi megrendelés tartalmának közös megegyezéssel történő módosítását kezdeményezni.

I)8.1.2. Minden részfeladat pontosításnak – konkretizálásnak nem tekinthető eljárási cselekmény a megrendelés módosításának minősül, amennyiben

    • az a racionálisan felmért és becsült munka- vagy költségigényt meghaladja a kivitelezés során, vagy
    • a Megrendelő érdekkörében felmerülő egyéb okból többletmunkát eredményez.

Ilyennek tekinthető az az eset is, amennyiben a Szolgáltató által felkínált bármely alternatíva a megrendelésben foglaltakhoz képest munka- vagy költségmennyiség szempontból többletráfordítást igényel, és azt a Szolgáltató a Megrendelő részére egyidejűleg jelzi.

A megrendelés módosítására az ajánlatkérésre, ajánlattételre és a megrendelés visszaigazolására vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadóak.

Nem jelenti a megrendelés módosítását a Szolgáltató által – igazolt módon neki felróhatóan – indokolatlanul tévesen felmért munka- vagy költségigény. Azt a Szolgáltató az eredeti ajánlatban foglaltaknak megfelelően a megrendelés pontosításaként köteles elvégezni.

I)8.2. A szolgáltatási keretszerződés módosítása

I)8.2.1 A szolgáltatási keretszerződés módosítására írásbeli elektronikus formában (e-mailben) is sor kerülhet a Felek akarategyezése esetén.

I)9. Az egyedi megrendelés teljesítése, megszűnése

I)9.1. A Szolgáltató az egyedi megrendelést az adott szolgáltatástípusnak megfelelő módon teljesíti, így szükség szerint készre jelentést és közös minőségi ellenőrzést, tesztelést követően a szolgáltatás tárgyát a megrendelőnek átadja, a megrendelőt a megrendelés tárgyával összefüggő, rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatásokkal ellátja. A szoftver használatára – külön megállapodás és díjazás  keretében oktatást tart.

A Szolgáltató szükség szerint segítséget nyújt a Megrendelő részére a szolgáltatás feltöltésében és aktiválásában.

I)9.2. Amennyiben a rendszerben rögzített adatokból és visszaigazolásokból más nem következik, illetve a szolgáltatás az ajánlatban, vagy módosított ajánlatban rögzítetteknek mindenben megfelel, a Megrendelő a szolgáltatás átvételét – az ajánlat ismételt kölcsönös módosítását kivéve – nem tagadhatja meg.

I)9.3. A megrendeléshez kapcsolódó lényeges tájékoztatásnak minősül például az elérést biztosító jelszavak, felhasználónevek és kódok megadása. A Szolgáltató a tulajdonjog fennállása alatt fenntarthatja a hozzáférés, vagy – a szolgáltatástípustól függően a Felek megállapodása szerint – a kizárólagos hozzáférés jogát.

I)9.4. Az egyedi megrendelés teljesítése nem jelenti a szolgáltatási keretszerződés megszűnését.

I)9.5. Az egyedi megrendelés teljesítés nélkül megszűnik

   • a Felek közös megegyezésével,
   • 30 napos felmondási idővel rendes felmondással,
   • súlyos szerződésszegés esetén írásbeli indoklással ellátott rendkívüli felmondással azonnali hatállyal, amennyiben az kizárólag az egyedi megrendelésre irányul,
   • az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel – elállással,
   • és amennyiben határozott időtartamra jött létre, a határozott időtartam lejártával.

Az egyedi megrendelés megszűnésére, megszüntetésére a szolgáltatási keret-szerződés megszűnésére irányadó szabályok megfelelően alkalmazandóak azzal az eltéréssel, hogy azok kizárólag az adott egyedi megrendelést, illetve megrendelésrészt érintik.

I)10. A keretszerződés megszűnése

I)10.1. A szolgáltatási keretszerződés megszűnik

   • a Felek közös megegyezésével,
   • rendes felmondással,
   • rendkívüli felmondással,
   • továbbá – az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel – elállással.

Amennyiben a szerződés – kifejezett erre irányuló külön megállapodás alapján – határozott időre jött létre, úgy megszűnik a határozott időtartam lejártával is.

Az egyes szolgáltatástípusok megszűnése, megszüntetése, illetve az egyedi megrendelések teljesítése nem eredményezi a Felek között fennálló keretszerződés automatikus megszűnését, arra kizárólag a jelen fejezetben meghatározott módon és esetekben kerül sor, figyelemmel a szerződés céljaként elérni kívánt tartós együttműködésre is.

I)10.2. A Felek akarategyezés esetén bármikor jogosultak a szolgáltatási keretszerződést – írásban – közös megegyezéssel megszüntetni. Ezen megállapodás rendelkezhet az elszámolási kérdésekről.

I)10.3. A Felek egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 30 napos felmondási idővel a szerződést – elektronikus úton is – felmondhatják. Amennyiben a Megrendelő által választott esetleges határozott időtartamú egyedi megrendelések tartama, kivitelezése még a rendes felmondás időpontjában nem telt le, úgy – figyelemmel arra, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében rendes felmondásnak nincs helye – a felmondási idő számítása a határozott időtartam elteltétől kezdődik.

I)10.4. A szerződésben foglalt lényeges kötelezettségek egyszeri megsértése is súlyos szerződésszegésnek minősül. Ez önmagában megalapozza a szerződés – másik félhez intézett, indokolással ellátott (elektronikus) írásbeli nyilatkozattal foganato-sított – azonnali hatállyal történő felmondását.

Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen

   • amennyiben a díjfizetési kötelezettség megsértése esetén az esedékességet követő 30 napos póthatáridő elteltével a Megrendelő tartozását nem, vagy csak részben egyenlíti ki, valamint amennyiben ismételten késedelembe esik,
   • az adatvédelmi, titokvédelmi, személyiségi jogok, szerzői jogok, munkavállalók és szellemi alkotások védelmére vonatkozó előírások megsértése,
   • valamint a Megrendelő további szándékos rosszhiszemű magatartása.

Súlyos szerződésszegésnek minősül a Szolgáltató részéről különösen

   • amennyiben a Szolgáltató neki felróhatóan, vagy az érdekkörében felmerült okból póthatáridő tűzését követően írásbeli felszólításra sem teljesít,
   • valamint a Szolgáltató további szándékos rosszhiszemű magatartása, így különösen amennyiben titoktartási kötelezettségét igazoltan szándékosan és jogellenesen megsérti, vagy amennyiben igazolható módon szándékosan sérti a Megrendelő releváns gazdasági érdekeit, továbbá amennyiben szándékosan mennyiségi, minőségi vagy programhibát vét.

I)10.5. Amennyiben a Felek között a szerződés elektronikus úton jött létre, és a Megrendelő a hatályos jogszabályok alapján fogyasztónak minősül, úgy a Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a megrendelőt, hogy a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és a további elektronikus úton kötött szerződésekre irányadó jogszabályok értelmében a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, feltéve, hogy ezen időtartam alatt a Szolgáltató a Megrendelő beleegyezésével a teljesítést nem kezdte meg. A Megrendelő ezen jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a keretszerződést megkötötte, az ügylettel kapcsolatos további költség ez esetben nem terheli.

Nem illeti meg továbbá az elállási jog a fogyasztónak minősülő megrendelőt abban az esetben sem, amennyiben

   • az egyedi megrendelés tárgyát képező termék a Megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;
   • amennyiben az egyedi megrendelés hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozik, és az egyedi terméket a Megrendelő birtokba vette,
   • valamint ha az egyedi megrendelés tárgya hírlap, folyóirat és időszaki lap.

I)10.6. A Felek a szolgáltatási keretszerződés megszűnésekor egymással elszámolnak.

A Szolgáltató a kölcsönös elszámolás során szükség szerint megadja a megrendelőnek a szükséges tájékoztatásokat, átadja a birtokában lévő, megrendelőt esetlegesen illető ingóságokat (például domain nevek jelszavai, hozzáférései, tárhely hozzáférések). A keretszerződés megszűnése esetén minden időszaki, még nem esedékes tartozás lejárttá válik. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató részéről foganatosított felmondás esetén a projektdíjban meghatározott díj helyett szolgáltató óradíjat jogosult érvényesíteni.

I)10.7. A szerződés megszűnése nem mentesíti a feleket a fennálló, azonban csupán később a Felek tudomására jutó, vagy a jogviszonnyal, egyedi megrendelésekkel ok-okozati összefüggésben álló, később keletkező kötelezettségek teljesítése alól.

II) Az egyes szolgáltatások

II)1. A Szolgáltató által végzett szolgáltatások részletes jellemzőit és ügykezelési leírását jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete (ügyviteli melléklet) tartalmazza. A Szolgáltató tevékenységét eltérő egyedi megállapodás hiányában e mellékletben meghatározott határidőkkel és feltételekkel végzi.

II)2. A keretszerződés jelen szerződési feltételekben foglalt hatálya alatt az egyes szolgáltatások egyedi megrendelése során az egyedi megrendelésére, ajánlattételre, ajánlat elfogadásra vonatkozó I/2. pontban meghatározottak szerint járnak el.

III) Együttműködési alapelvek, adat-, titokvédelem, szellemi alkotások és személyiségi jogok védelme

III)1. A Felek rögzítik, hogy kölcsönösen együttműködve járnak el, amelynek során a Megrendelő a Szolgáltató tudomására hozza mindazon adatokat és információkat, amelyek alapján a Szolgáltató a munkát a Megrendelő által meghatározottak szerint elvégezheti. A Szolgáltató pedig – megrendelői késedelem folytán alkalmazott kártalanítás nélküli visszatartás esetét kivéve – a Megrendelő tudomására hoz minden olyan adatot, tényt, információt, amely az egyedi megrendelés tárgyát képező szolgáltatás vagy termék rendelkezésszerű használatához szükséges.

III)2. A Felek megállapodnak abban, hogy szigorú üzleti titokként kezelnek minden olyan tervet és tényt, adatot, melyről együttműködésük során tudomást szereznek, és nem minősül a szolgáltatás tárgyát képező terméken feltüntetett, vagy egyéb nyilvános hirdetési- vagy marketing-célú adatnak. Mindkét fél érdeke, hogy a másik fél által rendelkezésére bocsátott információt bizalmasan kezelje, ezért vállalják, hogy bizalmasan kezelik a másik fél tevékenységére vonatkozó információkat.

Ezen rendelkezések hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, megbízási jogviszony-ban vagy egyébként az érdekkörükben álló harmadik személyekre is, akiknek a magatartásáért a fél sajátjaként felel.

III)3. A Szolgáltató az alábbiakra kötelezi magát:

III)3.1. Sem a megrendelővel fennálló szolgáltatási keretszerződés időtartama alatt, sem azt követően nem fog senkinek a tudomására hozni semmilyen, a Megrendelő szállítóira, vevőire vagy más, a megrendelővel üzleti kapcsolatban álló személyre vonatkozó olyan üzleti titkot vagy más bizalmas információt, amely a megbízási viszony ideje alatt, a megbízási viszonnyal összefüggésben jut a tudomására.

III)3.2. Sem a megrendelővel fennálló szolgáltatási keretszerződés időtartama alatt, sem azt követően nem fog közzétenni, semmilyen módon reprodukálni, másolatot készíteni vagy terjeszteni, nyilvánosan előadni vagy bemutatni, semmilyen olyan bizalmas információt, amely a szolgáltatási keretszerződés időtartama alatt, illetve azzal kapcsolatban jut a tudomására és a megrendelőre, a Megrendelő bármely vevőjére, szállítójára vagy a Megrendelő bármely üzleti partnerére vonatkozik, vagy velük kapcsolatos. A Felek eltérő megállapodása esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelő cégnevét, logóját és webcímét (linkjét) referenciái között feltüntetni.

III)3.3. Sem a megrendelővel fennálló szolgáltatási keretszerződés időtartama alatt, sem azt követően nem fog semmilyen, a szolgáltatási keretszerződés körén kívül eső célra bármely módon felhasználni bármiféle bizalmas információt, melyet a szolgáltatási keretszerződés fennállása alatt, azzal összefüggésben szerez meg.

III)3.4. Külön díjazás ellenében a Megrendelő számára közvetlen konkurens termékeket működtető szervezetekkel – ezen megállapodás létrejöttét követően és annak időtartama alatt – kivitelezői, tanácsadói kapcsolat létesítése előtt egyeztet a megrendelővel.

III)3.5. A Megrendelő által a Szolgáltató részére átadott projektszintű információkra is titoktartási kötelezettséget vállal.

III)4. Bizalmas Információ

III)4.1. A jelen kötelezettség szempontjából a “bizalmas információ” fogalom magában foglal minden olyan információt, adatot, amelyet a Felek egymás tudomására hoztak, vagy amely a tudomásukra jutott a fennálló szolgáltatási keretszerződés időtartama alatt, a szolgáltatási keretszerződéssel összefüggésben, és amelyek titokban maradásához a feleknek méltányolható érdeke fűződik. Továbbá magában foglal minden olyan iratot, dokumentumot, dolgot és eszközt, stb., amelyek szolgáltatási keretszerződés fennállása alatt, a szolgáltatási keretszerződéssel összefüggésben a birtokukba kerülnek, vagy a tudomásukra jutnak.

III)4.1.1. A Felek az egymásnak kiszolgáltatott „bizalmas információ” fűződő jogaik és érdekeik biztosítására az alábbi megállapodást kötik:

III)4.1.2. Az információt nyújtó fél fenntartja összes, a Bizalmas Információkhoz fűződő jogát. A Felek megegyeznek, hogy kifejezetten erre vonatkozó írásbeli engedély hiányában semmilyen információ nem hozható harmadik (természetes vagy jogi) személy tudomására.

III)4.1.3. Az információt kapó fél a Bizalmas Információt titkosan kezeli.

III)4.1.4. Az információt nyújtó fél tulajdonában marad továbbra is minden általa szolgáltatott írásos anyag és szóbeli információ.

III)5. A bizalmas információ nem foglalja magában azokat az információkat, amelyek

III)5.1. a Szolgáltató számára ismertek vagy közismertek voltak, mielőtt azokat a Megrendelő jelen szolgáltatási keretszerződés alapján a tudomására hozott, és ez írásban igazolható;

III)5.1.1 a megrendelőn kívüli forrásból válnak közismertté;

III)5.1.2. a Szolgáltató tulajdonát képezik, vagy kizárólag a megrendelés teljesítéséhez alkalmazott (használt fel) anélkül, hogy azt a Megrendelő részére átadta volna;

III)5.1.3. közzétételét jogszabály írja elő, feltéve, hogy a Szolgáltató a megrendelőt a közzétételi szándékáról írásban értesítette.

III)5.2. A Felek rögzítik, hogy minden, a megrendelés teljesítésével összefüggésben esetlegesen a Szolgáltató tudomására jutó személyes adat, különleges adat vagy egyéb módon védett adat a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adat, amely a szolgáltatási keretszerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges. A Szolgáltató ezen túlmenően semmilyen formában nem jogosult személyes adatok gyűjtésére, kezelésére, tárolására, felhasználására vagy feldolgozására.

A Szolgáltató a hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és mértékben jogosult és köteles a Megrendelő által – a szerződéskötés során, vagy később – rendelkezésére bocsátott adatok szolgáltatási keretszerződés teljesítéséhez szükséges és elégséges szintű nyilvántartására, kezelésére.

A Szolgáltató elvi éllel is – tiszteletben tartja, betartja, és – a jogszabályi keretek között – betartatja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt hatályos előírásokat.

III)5.3. A Szolgáltató a Megrendelő személyes adatainak tárolására a szolgáltatási keretszerződés fennállása alatt jogosult. A szolgáltatási keretszerződés megszűnése után – a kölcsönös elszámolást követően – a Szolgáltató ezen adatokat csak személyes adat jellegétől megfosztva, anonimizált módon, statisztikai célokra használhatja fel.

III)5.4. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személy a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból a Megrendelő elektronikus levelezés során vagy egyéb úton közölt adatai tartalmát megismerni, módosítani ne tudja, ideérve az informatikai rendszer vírusvédelmének szükséges és elégséges biztosítását is. Ennek érdekében a Szolgáltató időszakosan jogosult karbantartás címén a rendszer használatát kártalanítás nélkül korlátozni.

III)5.5. A Szolgáltató tiszteletben tartja a Megrendelő és más személyek személyiségi jogait. A Megrendelő a teljesítéshez szükséges adatok szolgáltatása, illetve a létrehozott termékre történő adatfeltöltése során maga is köteles a személyiségi jogok tiszteletben tartására.

III)5.6. A szolgáltatót – eltérő megállapodás hiányában – az egyedi megrendelés tárgya kapcsán a megrendelővel fennálló jogviszony tartalma alatt, és azt követően is megilleti a szellemi alkotáshoz, szerzői joghoz, vagy az egyéb technikai megoldás védelméhez fűződő jogvédelem, ideértve különösen a mű integritásához, illetve a szerzői minőség feltüntetéséhez való jogot. Így a Megrendelő a Szolgáltató hozzájárulása nélkül – eltérő megállapodás hiányában – nem jogosult a mű átdolgozására, egységének megbontására, a mű engedély nélküli sokszorozására, továbbértékesítésére, más konkurens (azonos vagy hasonló tevékenységet végző) vállalkozás részére történő átadására, vagy az azzal egyéb módon jogosulatlan visszaélésre.

III)5.7. A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy – előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül – nem törekednek egymás munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló személyek foglalkoztatására, vagy ennek érdekében színlelt szerződés kötésére.

III)5.8. Az ezen fejezetben foglalt rendelkezések igazolt egyszeri megsértése is súlyos szerződésszegésnek minősül, és rendkívüli felmondásra adhat alapot.

IV. Vegyes és záró rendelkezések

IV.1. A Felek kijelentik, hogy törekednek esetleges szerződéses vitáik egymás közötti, tárgyalások útján történő, békés rendezésére és elsősorban a szerződésszerű teljesítésre. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy – pertárgyértéktől függően – kikötik a területileg illetékes Járásbíróság, illetve Törvényszék kizárólagos illetékességét.

IV.1. A szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvényessége a szerződés egészének érvényességét nem érinti, kivéve, ha azt az érvénytelen rendelkezés hiányában a Felek nem kötötték volna meg.

IV.1. A szolgáltatási keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv), illetve a további irányadó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

IV.1. A szolgáltatási keretszerződés – eltérő megállapodás hiányában – határozatlan időre jön létre, azzal, hogy a Szolgáltató tájékoztatja a megrendelőt, hogy annak legrövidebb időtartama 1 munkanap.

IV.1. Az jelen szerződési feltételek egy példányát a Szolgáltató a keretszerződés létrejöttekor a Megrendelő részére átadja, amelynek tényét – átolvasását és értelmezését követően – a Megrendelő a szerződés utolsó oldalán cégszerű aláírásával jóváhagyólag elismeri.

Jelen szerződési feltételek 2014. december 17. napjától visszavonásig érvényesek és hatályosak.1. sz. MELLÉKLET

Az egyes szolgáltatások általános ügymenetleírásáról
és részletes szakmai jellemzőiről

A Felek – között a fennálló szolgáltatási keretszerződéshez és a szerződés hatálya alá tartozó egyedi megrendelésekhez a szerződési feltételek egyes szolgáltatásokról szóló II. fejezetének II/1. pontja alapján:

A meghatározott konkrét feladatok részletes leírását és tételes szakmai tartalmát a megrendelés elválaszthatatlan részét képező mellékletek tartalmazzák.

1. A végzett feladattípusok

 1. Grafikai szolgáltatások (általános jellemzők)
 2. Programozás (általános jellemzők)
 3. On-line marketing (általános jellemzők)
 4. Websupport szolgáltatás (általános jellemzők)

2. GRAFIKAI SZOLGÁLTATÁSOK (általános jellemzők)

2.1. Minden grafikai tervezési munka az alábbi folyamat szerint megy végbe:

A szakmai leírásban és igény-felmérésben foglalt tartalommal az első leadást követően 2 korrektúra fordulót foglal magában, amely tervezési tevékenységért a Megrendelő a szerződési feltételek I. fejezetben meghatározott módon szolgáltatási díjat fizet.

A szabályszerűen leadott megrendelést követően az igényfelmérés során készült emlékeztető alapján készített ajánlatban feltüntetett teljesítési ütemezés szerint készíti el és mutatja be a Megrendelő részére.

A Megrendelő a bemutatást követő 3 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni a korrektúra elfogadásáról, módosítási igényéről vagy teljes elutasításáról. Amennyiben elutasításra kerül ebben az esetben szolgáltató teljesen új tervet készít. Ha a nyilatkozat tételhez ennél hosszabb idő szükséges, és Megrendelő ezt írásban előre jelzi, úgy a Felek ettől eltérő határidőben is megállapodhatnak.

Amennyiben e határidő eredménytelenül telik el, a bemutatás minősül véglegesnek, és kizárólag új megrendelés keretében módosítható.

A Szolgáltató a 1. korrektúrát a bemutatás elutasításától vagy módosítási javaslatától számított előre egyeztetett határidőn belül mutatja be a Megrendelő részére. A határidőben történt bemutatás ténye önmagában szerződésszerű teljesítésnek minősül.

A Megrendelő a 1. korrektúra bemutatását követő 3 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni a korrektúra elfogadásáról, vagy módosítási igényéről. Ha a nyilatkozat tételhez ennél hosszabb idő szükséges, és Megrendelő ezt írásban előre jelzi, úgy a Felek ettől eltérő határidőben is megállapodhatnak.

Amennyiben e határidő eredménytelenül telik el, a 1. korrektúra minősül véglegesnek, és kizárólag új megrendelés keretében módosítható.

A Szolgáltató a 2. korrektúrát a 1. korrektúra módosítási javaslatától számított előre egyeztetett határidőn belül mutatja be a Megrendelő részére. A határidőben történt bemutatás ténye önmagában szerződésszerű teljesítésnek minősül.

A végleges 2. korrektúra bemutatását követően a grafikai terv kizárólag új megrendelés keretében módosítható.

A grafikai tervezés során az egyedi arculattal ellátott termék anyag- és gyártási költsége nem képezi a szolgáltatási díj részét. Arra vonatkozóan a Szolgáltató egyedi árajánlatot jogosult kérni a Megrendelő nevében, amelynek elfogadásáról a Megrendelő dönt.

Megrendelő hozzájárul, hogy az elkészült grafikai tervet szolgáltató referenciái között közölheti / megjelenítheti / felhasználhatja.

   • Grafikai szolgáltatások (grafikai tervezés):
    • Webes arculat kialakítása
     • Egyéb – elektronikus- kommunikáció, keretgrafika
     • Word és PowerPoint sablonok kialakítása
     • Levél – és elektronikus levélsablon kialakítás
    • Egyéb nyomtatványok
     • levélpapír
     • borítékok
     • névjegy
    • Banner
     • egyszerű (gif, flash)
     • animált banner (flash)
     • interaktív banner

3. PROGRAMOZÁS (általános jellemzők)

A webes alkalmazások programozása a szakmai leírásban és igény-felmérésben foglalt tartalommal, és az igényfelmérés alapján készített ütemezésben végzett programozási tevékenység, amely tevékenységért a Megrendelő a szerződési feltételek I. fejezetben meghatározott módon szolgáltatási díjat fizet.

A Szolgáltató a Megrendelő egyedi igényeinek felmérését követően konkrét szakmai ütemtervet küld a Megrendelő részére, amely a szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A program tervezését, specifikációját vagy a Megrendelő készen biztosítja, vagy a szolgáltató a Megrendelővel együttműködve készíti el, mely tervezés, specifikáció elkészítésére vonatkozó díjakat, ütemezést az egyedi árajánlat tartalmazza.

A Szolgáltató a végleges web-grafika kialakítása során „2.” pontban leírtaknak megfelelően jár el. A web-grafika elfogadását követően, a specifikációnak megfelelő módon az egyedi árajánlat szerint végzi el a web programozási munkáit.

A bemutatás alkalmával (átadáskor) – az adminisztrációs felületet tartalmazó funkciókkal együtt – a Szolgáltató a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a tartalomszerkesztéshez szükséges felhasználóneveket, adminisztrációs felületre történő belépéshez szükséges jelszavakat. A bemutatás részét képezi a Megrendelő – vagy kijelölt kapcsolattartója – részére történő adminisztrációs rendszer használatának betanítása.

Megrendelő hozzájárul, hogy az elkészült programot szolgáltató referenciái között közölheti / megjelenítheti / felhasználhatja.

Az elkészült program működéséhez a domain név mellett megfelelő webtárhelyre vagy szerverre van szükség, ahová a web alkalmazás feltöltésre kerül.

Domain és tárhely vásárlás, bérlés díját a szolgáltatási díj nem tartalmazza. Arra vonatkozóan a Szolgáltató egyedi árajánlatot jogosult kérni a Megrendelő nevében, amelynek elfogadásáról a Megrendelő dönt.

Az önálló tartalomszerkesztés során a Megrendelő tartózkodni köteles a szolgáltató, vagy más harmadik személyek jogát, jogos érdekét, személyiségi jogait sértő adatok, képek, nyilatkozatok stb. feltüntetésétől. Amennyiben a Szolgáltató kirívóan közösségellenes, súlyos bűncselekmény gyanúját felvető vagy igazoltan súlyosan jogszabálysértő Megrendelő által feltöltött tartalmat észlel – amely alkalmas saját üzleti hírének csorbítására is – kártalanítás nélkül jogosult az internetes hozzáférést korlátozni, és megtenni a szükséges jogi lépéseket, bejelentéseket.

A végleges webes alkalmazás átadása önmagában szerződésszerű teljesítésnek minősül, amely időpontot követően

  • a Szolgáltató felhívásra külön díj felszámítása nélkül kijavítja a web programozási megrendelésben foglaltakkal koncepciójában ellentétes, rendeltetésszerű használatot ellehetetlenítő programozási-szerkesztési hibákat átadástól számított 12 hónapban,
  • ezen túlmenően minden további megrendelői változtatási igény kizárólag új megrendelés keretében módosítható.

Eltérő megállapodás hiányában az elkészült, futtatható szoftver, fejlesztés a Szolgáltató szellemi terméke. A meghatározott szolgáltatói díj teljes kiegyenlítésével szolgáltató teljes körű felhasználási engedélyt ad a Megrendelő részére a szoftver használására. A szolgáltatói díj teljes kifizetése után szolgáltató a szellemi alkotásaira vonatkozó tulajdonjogát teljes mértékben fenntartja, Megrendelő licenc jogot kap, mely licenc jog harmadik félre át nem ruházható. A licenc értelmében a program nem módosítható – kivéve, ha Szolgáltató ehhez írásban hozzájárul. A szolgáltató különdíj ellenében – vagy ha az ajánlat erről rendelkezik – átadhatja a szoftver tulajdonjogát, azzal a kikötéssel, hogy a termék nem másolható, sokszorozható és futtatható korlátlan példányban!

A Szolgáltató kizárólag egyedi megállapodás alapján jogosult és köteles olyan, a web programozást kiegészítő tevékenységet (keresőoptimalizálást stb.) ellátni, amelyet az eredeti árajánlat / projektdíj nem foglal magában.

A Szolgáltató a webes alkalmazás kiegészítő szolgáltatásként történő karbantartása, módosítása során és érdekében jogosult az internetes hozzáférést időszakosan kártalanítás nélkül korlátozni.

A Szolgáltató ismételt, vagy felszólítás ellenére fennálló fizetési késedelem esetén kártalanítás nélkül jogosult korlátozni vagy megszüntetni a webes alkalmazás internetes elérhetőségét, amelynek későbbi helyreállíthatóságáért felelősséget nem vállal.

Programozást kiegészítő szolgáltatások külön megállapodás szerinti díjért kerül elvégzésre egyedi árajánlat alapján, kivéve, ha a projektdíj magában foglalja.

Adminisztrációs felület és keretrendszer (CMS)

A honlap / portál / e-kereskedelmi rendszerek készítése és karbantartása alapvetően a Szolgáltató által egyedileg fejlesztett és vagy kiválasztott, alkalmazott keretrendszer és portál motor (tartalom-menedzsment rendszer, CMS) segítségével történik. A fejlesztés, tovább fejlesztés, módosítás egyedi igény esetén más, open source (Word Press, Joomla, Drupal, Prestashop, Magento stb.) vagy a megbízó rendelkezésére álló keretrendszerekben is megvalósulhat.

Tartalomfeltöltés

Az elfogadott látványterv szerint elkészített honlapot és a beüzemelt rendszert szolgáltató nem üresen adja át, hanem az úgynevezett „teszt” tartalommal. Ez azt jelenti, hogy átadás után a Megrendelő az “éles teszt oldalon” a számára megfelelő tartalommal feltölti, majd beformázza. Így a honlap az élesítés pillanatában – eltérő megállapodás hiányában – alkalmas a publikálásra.

A szöveges tartalmak esetleges bővülését szolgáltató rugalmasan kezeli, de a grafikai tervezést és kivitelezést igénylő elemeket nem foglalja magába.

Honlap tartalmának frissítése (amennyiben szükséges)

a) A szükséges változtatások mennyiségétől és gyakoriságától függetlenül előre megállapított havi fix átalánydíjért szolgáltató vállalja, hogy valamennyi Megrendelő által szolgáltatott új információt rövid időn (megegyezés szerint) belül elhelyezi a honlapon.

b) A feladat bonyolultságától függően – ezen szerződésben szereplő szolgáltatási díjak figyelembe vételével készült – eseti árkalkuláció szerint végzi a Szolgáltató a frissítéséhez szükséges módosításokat. A módosítások, frissítések bejelentése, a feladatokra árkalkuláció kérése, a feladat elvégzése során folytatott kommunikációra a elektronikus levelezésen (e-mail) keresztül történik.

  Programozási szolgáltatások

   • honlap fejlesztés
   • portál fejlesztés
   • webáruház, e-kereskedelmi rendszer fejlesztés
   • intranet fejlesztés
   • honlap / portál mobil verzió fejlesztés
   • mobil alkalmazás fejlesztés (iOS, Android)
   • egyéb webes alkalmazás fejlesztés

3. ON-LINE MARKETING (általános jellemzők)

3.1.1. KERESŐOPTIMALIZÁLÁS (SEO)

A Szolgáltató partnerein keresztül lehetőséget biztosít a weboldal keresőoptimalizálására. A keresőoptimalizálás a szakmai leírásban és igény-felmérésben foglalt tartalommal, és az igényfelmérés alapján készített ütemezésben végzett on-line marketing tevékenység, amely tevékenységért a Megrendelő a szerződési feltételek I. fejezetben meghatározott szolgáltatási díjat fizet.

A keresőre (Google) történő optimalizálás célja, hogy az adott honlap a megfelelő kulcsszavakra, kifejezésekre a kereső találati listájában minél előkelőbb helyen szerepeljen. Ezen cél elérése érdekében számos követelménynek meg kell felelnie az adott oldalnak.

A keresőoptimalizálás a Megrendelő által kitűzött, valamint szolgáltató elemzéseinek megfelelő célok szerint kerül megtervezésre, majd kivitelezésre.

A keresőoptimalizálás folyamatos, hosszú távú munka eredménye. A cél eléréséig, vagy a folyamatos keresőoptimalizálás során elvégzett feladatokról, eredményekről szolgáltató feladatonként / havonta / megállapodás szerint riportol a megrendelőnek.

A keresőoptimalizálás kapcsolódó feladatai

   • Kulcsszó és keresési trendelemzés
   • Versenytárselemzés
   • Honlap átalakítás szükség esetén (tervezés /és átalakítás/)
   • Forráskód szintű keresőoptimalizálás (META adatok)
   • Tartalom optimalizálása a kulcsszavaknak megfelelően
   • Linkhierarchia kialakítása
   • Linképítési tevékenység
   • Frissülő tartalmak generálása
   • Riportolás

A feladatok az egyedi ajánlat szerint kerülnek definiálásra, ütemezésre, elvégzésre.

3.2.2. PPC KAMPÁNYOK

A Szolgáltató partnerein keresztül lehetőséget biztosít PPC kampány tervezésre, kialakításra és menedzselésre a szakmai leírásban és igény-felmérésben foglalt tartalommal, és az igényfelmérés alapján készített ütemezésben végzett on-line marketing tevékenység, amely tevékenységért a Megrendelő a szerződési feltételek I. fejezetében meghatározott szolgáltatási díjat fizet. PPC kampányok esetében Google AdWords, Etarget valamint Facebook vagy más social média felületeken elérhető hirdetési kampányokról beszélünk.

A PPC kampány és kapcsolódó feladatai Megrendelő által kitűzött célok alapján kerülnek megtervezésre, ütemezésre, elvégzésre, mely célt, feladatokat, ütemezést szolgáltató egyedi árajánlata tartalmazza.

A PPC kampányhoz kapcsolódó feladatok

   • Kampány céljának meghatározása
   • Kulcsszó és keresési trendelemzés
   • Versenytárselemzés
   • Egyedi landoló oldal kialakítása (tervezés /és létrehozás/)
   • Kampánytervezés
   • Kampányfelállítás
   • Kampánymenedzsment
   • Riportolás

A PPC kampány tervezése, valamint menedzselése során folyamatos konzultáció folyik Megrendelő és szolgáltató kapcsolattartói között. Szolgáltató az elvégzett feladatokról, eredményekről havonta, igény szerint egyedi megállapodás szerinti – az egyedi ajánlatban szereplő – gyakorisággal riportol a Megrendelő részére.

Megrendelő vállalja, hogy az egyedi ajánlatban szereplő, Megrendelő és szolgáltató közös megállapodása szerinti mindenkor aktuális médiaköltés összegét a kampányidőszakot megelőző hónap 25. napjáig / ajánlatban szereplő ütemezésnek megfelelően átutalja Szolgáltató bankszámlájára / Google / ETARGET / Facebook egyedi bankszámlájára. Vagy a Megrendelő vállalja hogy a médiaköltés összegét a szóban forgó platform szolgáltatója a nála beállított bankkártyáról levonhatja.

Amennyiben Megrendelő késedelmesen utalja a kampányhoz kötődő médiaköltés összegét, abban az esetben is él az ajánlatban feltüntetett kampánymenedzselési díjfizetési kötelezettség, az ajánlatban rögzített időtartamra vonatkozóan.

3.3.3. KÖZÖSSÉGI MÉDIA JELENLÉT

   • egyedi rajongói oldal megjelenés
   • egyedi profilkép
   • welcome/üdvözlő kép, melyen ismertetjük az oldal célját
   • fül alkalmazások
   • Facebook alkalmazás nyereményjáték tervezése, készítése

3.4.4. EDM HÍRLEVÉL ÉS NYEREMÉNYJÁTÉK KAMPÁNY

A Szolgáltató partnerein keresztül lehetőséget biztosít – nagy tömegű, számos paraméter alapján szűrhető e-mail adatbázis alapján – eDM kampány lefolytatására. Az eDM kampányok során szolgáltató legális adatbázis alapján tud Megrendelő üzletének, tevékenységének, céljának megfelelően célzottan ügyfeleket megszólítani.

4. Weboldal karbantartás – Csomagok

A Szolgáltató weboldal karbantartási csomagjai, azok ára és tartalma elérhető mindenkor a szolgáltató weboldalán.